Om stipendiatordningen

Stipendiatordningen ved Norsk håndverksinstitutt gir håndverkeren mulighet til fordypning og økt kunnskap i sitt fag, gjennom praktisk tilnærming.

Bakgrunn

I Statsbudsjettet for 2015 la regjeringen til rette for at den tidligere forsøksordningen for stipendiater i håndverk som ble avviklet i 2012, gjeninnføres i tråd med søknaden fra Norsk håndverksinstitutt, og blir en fast og forutsigbar ordning. Kunnskapsdepartementet tar sikte på å innføre ordningen over tre år med en opptrapping med 2 nye stipendiater hvert år. Når ordningen er ferdig bygd opp høsten 2017, vil det være 6 permanente stipendiatstillinger.

Utlysning og ansettelse

  • Det utlyses to stillinger som treårige håndverksstipendiater årlig, ved inngangen til et nytt kalenderår.
  • Søknadsskjema legges ut på www.handverksinstituttet.no
  • Oppstart er 1. september samme år.

Stipendiat i tradisjonelt håndverk

Stipendiatordningen ved Norsk håndverksinstitutt er ment å gi utøvere av tradisjonelle håndverk mulighet til å dyktiggjøre seg innenfor faget sitt, og skal ha en praktisk tilnærming.

Det er et ønske at stipendiaten bygger videre på fagets tradisjoner, og på den måten øker kunnskapen om og i det tradisjonelle håndverket. Stipendiatperioden er ment å bidra til gi både en trygg tradisjonell faglig forankring og å skape en bredere plattform for fremtidig yrkesutøvelse.

Vi benytter begrepet handlingsbåren kunnskap for å beskrive hvordan håndverkskunnskapen ligger i utøvelsen og handlingen. Begrepet beskriver hvordan håndverket best føres videre, også på et høyere utøvende nivå.

Det tradisjonelle håndverket handler ikke bare om å beherske avanserte teknikker og metoder, men i like stor grad om å kunne skape god og funksjonell form, og forstå hvilke egenskaper og kvaliteter det ferdige produktet skal ha. Mange tradisjonelle håndverksprodukter er arbeidet fram og optimalisert over lang tid med tanke på materialbruk, tekniske løsninger, form og funksjon. Det er et mål at stipendiaten på samme måte med bakgrunn i tradisjonen skal kunne ta kontroll over hele prosessen fra formgiving til ferdig produkt.

Nye materialer, moderne produksjonsteknologi, og endringer i samfunnet generelt skaper utfordringer men også nye muligheter for det tradisjonelle håndverket, og stipendiaten må kunne forholde seg aktivt til disse endringene.

I tillegg til å gi rom for å oppøve tekniske ferdigheter og gi stipendiaten mulighet for å tilegne seg økt kunnskap om tradisjonelle og nyere arbeidsmetoder og prosesser, vil en i stipendiatperioden vektlegge fire sentrale kunnskapsområder:

Stil og kulturhistorie. Kunnskap om hvordan samfunnsforhold påvirker utforming og utførelse av et produkt er viktig for å kunne tolke og forstå tidligere tiders håndverksprodukter og sette dem inn i en større sammenheng.

Gjenstandsanalyse og dokumentasjon. Eldre håndverksprodukter er viktige kilder til kunnskap om tradisjonell håndverksutøvelse, og bør danne grunnlag for stipendiatens arbeid med form, fremstillingsmetoder og materialbruk.

Form. For å skape gode produkter er det viktig å kunne arbeide målrettet med og utvikle et sikkert blikk for form, linjeføring og proporsjoner.

Formidling. Det er et ønske at stipendiaten skal kunne fungere som aktiv formidler av håndverkskunnskap, både innad i håndverksmiljøene, og overfor samfunnet generelt.

Stipendiatperioden skal derfor øve stipendiaten i presentasjon og formidling, og gi trygghet i rollen som instruktør og tradisjonsbærer.

Organisering av arbeidet

Stipendiatperioden organiseres som prosjekter der stipendiaten i samråd med den faglige veilederen og Norsk håndverksinstitutt definerer et spesielt tema eller fagområde som stipendiaten arbeider med. Det enkelte prosjekt skal ikke ha varighet utover ett semester, men kan også være kortere.

Det skal lages en prosjektplan med en definert problemstilling. Prosjektene skal så langt det er naturlig inneholde elementer av de fire kunnskapsområdene.

Arbeidet i prosjektperioden dokumenteres, og resultatet av arbeidet skal formidles.

I tillegg til prosjektarbeidet vil det bli lagt inn samlinger med tema fra de fire kunnskapsområdene.

Stipendiatperioden munner ut i et større avsluttende arbeid.